منحنی شور

دیدی بعضیا چقدر تر و تمیز هیزی میکنند ؟؟ 

پ .ن : قسم میخورم اگه دلم یه جا دیگه بند نبود دعوت مارلبروش رو قبول می کردم اما اینکه بریم تو ماشینش بشینم و ..... نوچ ، به هیچ وجه .+ الگا