منحنی شور

دیگه عادتم شده ، هر بار میام سمت ات با توان مقابله با رکب خوردن میام ...

پ .ن : رویین _ تنی برای خودم شده م هااااا+ الگا