منحنی شور

     تهران ، یکی از روز های شهریور ، حواشی ساعت ۴ بعد از ظهر   

                                   + الگا