منحنی شور

همه لغات پر میکشند ، 

دیگر نمیخواهمت !! 

قلبم زجر میکشد .+ الگا