منحنی شور

در اندوه ـ عشقی از دست رفته 

نیمی از آنچه که گیسوان نام میگیرد را از دست داده ام !!+ الگا