منحنی شور

عشق بازی هایم یک در میان لال اند ...+ الگا