منحنی شور

آروم ام این شب ها 

با این همه بدی ها هم حتی ،+ الگا