منحنی شور

سیگار داره میون لب هام هم دود میشه و هم نگه داشته میشه و من لاک خاکی رنگ رو میزنم به ناخن هام و زمان میگذرد همچنان ...+ الگا