منحنی شور

به زیبایی و ظرافت ... ،همچون یک زن .+ الگا