منحنی شور

اینکه از تو خالی میشم رو قشنگ حسش میکنم !!!

گنگ نیست اما از خود بیخودم میکنه .+ الگا