منحنی شور

در چشم هات هیچکی رو نمی بینم ، حتی خودم رو .+ الگا