منحنی شور

این روشنی از توست ، بگو از آفتاااب نیست+ الگا