منحنی شور

با توهین و بی محلی به من و بی علاقگی نسبت به زن بودنم برای او سر می بُرد !!+ الگا