منحنی شور

دلم برای لب هات و هر چیزی که بهش می چسبه تنگ میشه !!+ الگا