منحنی شور

نزدیک های چهار صبحه و هنوز بیدارم ،

من با تب ، من با تاب
+ الگا