منحنی شور

تو و این خیابان میرزای شیرازی ،

امان از دست تان !!+ الگا