منحنی شور

دل ز من بردی و پرسیدی که دل گم کرده ایی؟؟+ الگا