منحنی شور

معشوقه بازی های عرفانی کنید ،

روز و شب .+ الگا