منحنی شور

روز های تک نفره خوابیدن های من بروی تختم است،+ الگا