منحنی شور

چه خوب که وختی یادت میکنم ظهیرالدوله ایی هم هست که بروم و خودم رو از یاد نفس گیر تو خالی کنم،+ الگا