منحنی شور

بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست ،+ الگا