منحنی شور

در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند 

و می میرند ....+ الگا