منحنی شور

آدم های روشن فکر وجودم مرده اند ، شب ها گریه میکنم .+ الگا