منحنی شور

خیلی سال است ، یعنی اندازه انگشت های وی که با هم نیستیم و من ندیده ام است خیلی سال که یعنی یک سال .  

دارم رها میشم .+ الگا