منحنی شور

چرا من هیچ وقت عرضه ش را نداشتم که جان شیفته را تا آخر بخوانم ؟؟ 

به رومن رولان مدیونم تا همیشه انگاری !!+ الگا