منحنی شور

هی آقاهه که من نمی شناسمت ولی خیلی شبیه من هستی و من میتوانم شعر ها و کتاب ها و فیلم ها و آواز ها و شکلات ها و کاکتوس ها و عکس هام و گذشته و حال و وقایع اطراف و همه و همه را باهات تقسیم کنم ، پس کی قرار است من را پیدا کنی؟؟ هان؟؟؟؟+ الگا