منحنی شور

می خندم بابا میگه : چقدر شبیه مامانت میخندی ها ....،+ الگا