منحنی شور

می خندم بابا میگه : چقدر شبیه مامانت میخندی ها ....،



+ الگا