منحنی شور

روزها دارن مدام کوتاه تر میشن و ابرها نیز ضخیم تر ،+ الگا