منحنی شور

تو بیهوده ترین آرزویی بودی که هوس داشتنت رو داشتم ، 

تو 

تویی که نمی شناسمت حتی !! 

پ .ن : بی خیال ،بجایش شجریان گوش میدهم .+ الگا