منحنی شور

کوهن گوش دادن . دیگه تو این زمونه کی این چیزا رو می فهمه؟؟+ الگا