منحنی شور

به دست های تو در آخرین تشنج هام ،+ الگا