منحنی شور

بغضی که در من است و دارد هستی اش را از من میگیرد قسمتی از من است، دلیل بوجود آمدنش و رشدش را و همگی همگی اتفاق های مربوط به آن را شاهد بوده ام و حالا دارم با زمزمه مدام : سلاخی میگریست ... بارورش میکنم .+ الگا