منحنی شور

وقتی میری حبه قند رو ببینی اونجا که فانوس رو میبره زیر چادرش یاد من بیافت ،+ الگا