منحنی شور

باران که می بارد باید علی صالحی خوند ، یا دست کم من اینطوری بیشتر دلم میخواهد . امروز تازه فهمیدم بابا سه شب میگذره که تب داره ، تمام طول راه شرکت رو گریه کردم زیر بارون و علی صالحی داشت انیس آخر همین هفته می آید رو میخوند .  

دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته ، دوباره ها دوباره ها دوباره ها+ الگا