منحنی شور

تازگی هر چی میخرم فرداش پشیمون میشم ، سلیقه م رو گم کردم به گمانم !!!+ الگا