منحنی شور

من مثه یک عقاب ماده ام که تیز کردم واسه شکار ، شکار تو !!+ الگا