منحنی شور

آقای ص عشق سال ۸۵ من بود ، امروز فهمیدم حالا اون ور دنیاست  و از اون عشق انگار نه انگار !! 

دلم برای عصر های زمستونی نوزده سالگی ام تنگ شده ...+ الگا