منحنی شور

خمار صد شبه دارم ، شراب خانه کجاست ؟؟ 

پ.ن : اتفاقی که بر من افتاد همین دیروز انگار که دلمُ آتیش زده باشن.+ الگا