منحنی شور

دنیا بخودش مثله کوراساوا کم دیده !! کارگردان محبوب من با اون کادر های شرقی اش . 

هر وقت فرصتی شد بشینید و راشامون رو ببینید . اینکه هر آدمی یک واقعیت را به گونه ایی خاص خودش روایت کنه اونقدر بدیع و نفس گیر هست که شما رو به یکی مثه من عاشق کوراساوا تبدیل کنه !!+ الگا