منحنی شور

هیچ کس نیست . 

پ.ن : چهار مضراب اصلا اینطور وختا خوب نیستش .+ الگا