منحنی شور

هی تو ( یعنی خدا ) واقعا کی میخوای از دیدن اشکای من دلت به رحم بیاد؟؟؟+ الگا