منحنی شور

بعد یک وقت هایی در زندگی ات می رسد که آدم به خودش میگوید دیگر نمیشود کاری کرد و باید اجازه بدهی تا پدر و مادرت ازت ناامید بشوند !! 

پ . ن : غول زیبای رنج چه خوب می گوید : ... خنیاگر غمگینی ست .+ الگا