منحنی شور

من از افسون چشم ات مستُ او از بوی گیسویت ...+ الگا