منحنی شور

چه نبردی کردم من با تو زندگی ـ عصیان گرم ،+ الگا