منحنی شور

فروغ زمزمه کن . 

پ.ن : من از جهان بی تفاوتی فکرها،حرفها،صداها می آیم ....+ الگا