منحنی شور

دست ـ خودم نیست ، این دل ـ لامصب فقط با تو لاس می زند ...+ الگا