منحنی شور

گاهی فک می کنم اگر این معاشقه های تلفنی نیمه شبان واقعی بود ........................................... !+ الگا