منحنی شور

من صدای ژاله علو رو دوست دارم ، شما چطور ؟؟



+ الگا