منحنی شور

میخواهم اعتراف کنم : دلم میخواست دست هات رو بگیرم . آدم های اطرافم نمیخواهند اما !!+ الگا