منحنی شور

بعد از ظهر آقای آنده ما روی میزم جا خوش کرده است ، هنوز خیلی کار دارم ، همه آب هایی که برای سونوگرافی خوردم مانده است روی دلم . سه ساعت یکروند کار کرده م و الان با سری سنگین افتاده م و کتاب هم که چشمک میزند . میدانم باید کار کنم کار کنم کار کنم کار کنم 

نمی دانم شاید باید ادبیات را فراموش کرد !!+ الگا